• Regulamin zbiórki na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy

Regulamin zbiórki na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy

w sklepie dla zwierza


SPIS TREŚCI

 • 1 Definicje
 • 2 Newsletter
 • 3 Reklamacje
 • 4 Dane osobowe
 • 5 Postanowienia końcowe

§ 1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Darczyńca – konsument, który podczas składania zamówienia decyduje jego część lub całość przekazać na zbiórkę dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w świdnicy

Sklep – sklep internetowy dlazwierza  prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://dlazwierza.com

Obdarowany - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy

Usługodawca - MAGDALENA BANCAREWICZ, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAGDALENA BANCAREWICZ, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8842585040, nr REGON 386339653, ul. Spółdzielcza 5/8, 58-100 Świdnica.

§ 2 Zbiórka

 1. Konsument podczas finalizacji zamówienia w komentarzu wskazuje, które z zamówionych przez niego produktów mają trafić do Obdarowywanego.
 2. Konsument może wskazać pojedyncze produkty, lub przekazać całe zamówienie. 
 3. Produkty, które obdarowywany wskazał jako najpilniej potrzebne można znaleźć w kategori Pomoc dla FMP Schronisko dla Bezdomnych zwierząt w Świdnicy.
 4. Usługobiorca przekazuje Obdarowanemu produkty zakupione przez Darczyńcę, które zostaną przez niego wskazane podczas składania zamówienia. 
 5. Usługodawca zobowiązuje się przekazać wszystkie dary Obdarowywanemu. 

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Zbiórki  należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: biuro@dlazwierza.com.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego przez Usługobiorcę będącego Konsumentem, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku ze Zbiórką na rzecz schroniska jest  Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest realizacja zamówienia klienta. Usługodawca oświadcza, że nie będzie przekazywał obdarowywany danych Darczyńcy ( chyba, że na jego wyraźną prośbę). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi.. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.
 4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych ze złożeniem zamówienia;
  2. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 7. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną zmianą umowy z podmiotem Obdarowywanym,  zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie opublikowana na podstronie stronę zbiórki co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.

 

 • Sklep zamknięty

-